Tipus segons durada

El contracte de treball existeix tàcitament des que tu contractes a un monitor/a, encara que no l’hagueu signat. Per evitar conflictes, és recomanable fer-ho per escrit i, en certs casos., també és obligatori.

Quina és la durada del meu contracte?

El contracte de treball de durada determinada té un límit en el temps. Passat aquest, si cap de les parts indica el contrari i el monitor/a continua prestant els seus serveis, s'entén que el contracte es prorroga. Aquestes pròrrogues poden realitzar-se fins a un màxim de tres anys, passat aquest temps s'haurà de fer un contracte indefinit.

Independentment de la durada, es por establir un període de prova de 2 mesos. Aquest s'ha de reflexar per escrit al contracte, si no s'enten que es renuncia a ell. Durant aquest temps, qualsevol de les parts pot finalitzar la relació laboral amb un preavís de 7 dies per escrit.

Tipus de jornada

Independentment de la durada del contracte, aquest pot ser a temps parcial o a temps complet. És molt important, per exemple, a l'hora d'establir el salari del monitor de nens.

  • Es parla de jornada completa, si treballa 40 hores setmanals.
  • Es parla de jornada a temps parcial, si treballa menys de 40 hores setmanals però va al domicili 120 dies cada any o més.
  • Es parla de treball per hores, si va al domicili menys de 120 dies cada any.